การเรียกดู:ข่าวอบรมสัมมนา

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 อาจารย์ธัญลักษณ์ เมืองโคตร และอาจารย์ศิรินนา คำทะเนตร อาจารย์ประจำสา…

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการแรงบันดาลใจ…

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “เรี…

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน…

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชา…

หลักสูตรการเงิน ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. จัดโครงการสัมมนาในห…

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉ…

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ลงทะเบียนส่งผลงานในวันที่ 1 กค. – 16 ตค. 60

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 โรงแรมในกลุ่มเครือโรงแรม ศาลา รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมระดับ 5 ดาว ได้เข…

Powered by moviekillers.com