เรียกดูข้อมูล: ข่าวนิสิต

ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมโครงการคณบดีและผู้บริหารพบนิสิต

นิสิตชั้นปีที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นิสิตชั้นปีที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2566 นิสิตชั้นปีที่ 3 วันที่ 2 มีนาคม 2566 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องระพี สาคริก อาคารเทคโนโ…

ข่าวนิสิต
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังบรรยาย โครงการ “ให้ความรู้กฎหมายด้านนิติวิทยาศาสตร์”

หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังบรรยาย โครงการ “ให้ความรู้กฎหมายด้าน..นิติวิทยาศาสตร์” วิทยากรโดย แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ วันศุกร์ที่ 13 มก…

ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญน้องๆคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ “BORN TO BE LAMS 2022“

ขอเชิญน้องๆคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ “BORN TO BE LAMS 2022“ โครงนี้เปิดให้น้องๆ KU81-KU82 คณะ ศว. ที่สนใจเข้ามาเป็นทีมงานสโมสรรุ่นต่อไป โดยโครงการนี้จะมีกิจกรรมอบรม พูดคุย และให้คว…

ข่าวนิสิต
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

👏👏 ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ที่สอบได้ระดับ 5A จำนวนทั้งหมด 73 คน #…