เรียกดูข้อมูล: ข่าวนิสิต

ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ ” สิทธิมนุษยชนในบริบทโลก”

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ ” สิทธิมนุษยชนในบริบทโลก” จัดโดยนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ในวันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12…

ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ “IQ & EQ ภาวะผู้นำในการบริหารงานภาครัฐยุคดิจิทัล”

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ “IQ & EQ ภาวะผู้นำในการบริหารงานภาครัฐยุคดิจิทัล” จัดโดยนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ในวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.…

ข่าวนิสิต
โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง 2566

            ขอเชิญผู้ปกครองนิสิตใหม่ KU 83 เข้าร่วมโครงการผู้บริหาร มก.ฉกส. พบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ หอประชุมวิโร…

ข่าวนิสิต
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษานางสาวกวินนาฏ ศิริธราธิวัตรและนางสาวกัลยารัตน์ พางาม

ขอแสดงความยินดี กับ 🎉🎉 ✅นางสาวกวินนาฏ ศิริธราธิวัตร ✅นางสาวกัลยารัตน์ พางาม #นิสิตสาขาภาษาอังกฤษ #ภาควิชาภาษา #คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกล…