คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายวิจัย

0

 

jldjh8p73dstaxvjtdlpc1poc-copy ารจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยพี่เลี้ยงในการอ่านและให้คำแนะนำข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และงานวิจัยในลักษณะต่างๆ  12121 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แชร์

Powered by moviekillers.com