0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มผลิ…

0

ขอเชิญอาจารย์ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี…

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ