เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ปี 2567 ใน Theme “Student Empowering for Sustainable Development”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ปี 2567 ใน Theme “Student Empowering for Sustainable Development” ระหว่างวันที่ 8…

ข่าวกิจกรรม
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบทุนวิจัยที่เปิดรับ 1. ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2. ทุนพัฒนา…

ข่าวกิจกรรม
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้รับมอบทุนหนังสือจากสำนักพิมพ์วิญญูชน

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ.2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ กุลตังวัฒนา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้รับมอบทุนหนังสือจากสำนักพิมพ์วิญญูชน ให้กับนิสิ…