เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมโครงการคณบดีและผู้บริหารพบนิสิต

นิสิตชั้นปีที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นิสิตชั้นปีที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2566 นิสิตชั้นปีที่ 3 วันที่ 2 มีนาคม 2566 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องระพี สาคริก อาคารเทคโนโ…

ข่าวกิจกรรม
โครงการผู้บริหารพบภาควิชาสังคมศาสตร์

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “ผู้บริหารพบภาควิชาสังคมศาสตร์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผู้บริ…

ข่าวกิจกรรม
โครงการผู้บริหารพบภาควิชาภาษา

            วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “ผู้บริหารพบภาควิชาภาษา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผ…

ข่าวกิจกรรม
โครงการผู้บริหารพบภาควิชาการบัญชีและการเงิน

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “ผู้บริหารพบภาควิชาการบัญชีและการเงิน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผู…

ข่าวกิจกรรม
โครงการผู้บริหารพบภาควิชาบริหารธุรกิจ

         วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 – 16.30 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “ผู้บริหารพบภาควิชาบริหารธุรกิจ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิท…