การเรียกดู:ผลงาน/รางวัลนิสิต

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการที่ได้รับ “ทุนภูมิพล” ทุนภูมิพล เป็นทุนที่พระบ…

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 อาจารย์ นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ และ อาจารย์ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ นำนิสิต…

นิสิตสาขานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยมี อาจารย์นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ อาจารย์ประจำหลั…

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 อาจารย์ นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา นำนิส…

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์ ดร.ปณิธี การสมดี และ อาจารย์เพชรประกาย กุลตังวัฒนา นำนิสิตหลั…

ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นิสิตหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลช…

วันที่ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นิสิตรัฐประศาสนศาสตร์ และนิสิตบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดกา…

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้ส่งนิสิต นางสาวไวลย์ฬุธัญยา หาญมนตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข…

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉ…

วันที่ 16 ก.พ. 2561 สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได…

Powered by moviekillers.com