การเรียกดู:ผลงาน/รางวัลนิสิต

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ International Credit Mobility ณ ประเทศตุรกี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้ส่งนิสิต นางสาวไวลย์ฬุธัญยา หาญมนตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการความรู้ความเข้าใจสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ปีที่ 2 กลุ่ม 3

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉ…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 16 ก.พ. 2561 ได้จัดโครงการความรู้ความเข้าใจสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ปีที่ 2 กลุ่มที่ 2

วันที่ 16 ก.พ. 2561 สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการความรู้ความเข้าใจสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ปีที่ 2 กลุ่มที่ 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉ…

ข่าวกิจกรรม
0
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาการจัดการ ได้รางวัล VDO CLIP ดีเด่นที่ 1 จาก 18 ทีม รางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้รับรางวัล VDO CLIP ดี…

ข่าวกิจกรรม
0
ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ปิยาภิศักดิ์ติโก เจียรสุคนธ์ และนิสิตสาขาการบัญชี

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ปิยาภิศักดิ์ติโก เจียรสุคนธ์ และนิสิตสาขาการบัญชี ที่ได้รับรางวัลบทความวิจ…

ข่าวกิจกรรม
0
กิจกรรมรายวิชาปัญหาพิเศษ สาขาวิชาการตลาด

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่จากผลิตผลทางการเก…

ข่าวกิจกรรม
0
การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอน โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสา…