logobackfph

การเรียกดู:ผลงาน/รางวัลนิสิต

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้ส่งนิสิต นางสาวไวลย์ฬุธัญยา หาญมนตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข…

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉ…

วันที่ 16 ก.พ. 2561 สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได…

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉ…

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้รับรางวัล VDO CLIP ดี…

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ปิยาภิศักดิ์ติโก เจียรสุคนธ์ และนิสิตสาขาการบัญชี ที่ได้รับรางวัลบทความวิจ…

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส ที่ได้รับรางวัลรองชนะเ…

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่จากผลิตผลทางการเก…

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอน โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสา…

Powered by moviekillers.com