ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน

0
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน
ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เครดิตภาพ : เพจ ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส.KU CSC

แชร์

Powered by moviekillers.com