ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

0
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82
แชร์

Powered by moviekillers.com