เรียกดูข้อมูล: ไม่มีหมวดหมู่

ข่าวประกาศ
TCAS67 รอบที่ 1

          เกณฑ์การรับรอบที่ 1 TCAS67 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระยะเวลาการสมัคร 2 ตุลาคม 2566 – 5 มกราคม 2…

ไม่มีหมวดหมู่
คณะกรรมการประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ กุลตังวัฒนา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประธาน ดร.สมชาย กิติภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการต่างประเ…