สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาเมืองกับอนาคตสกลนคร” ประจำปี 2562

0

วันอังคาร ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และคณาจารย์ในคณะฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนา “การพัฒนาเมืองกับอนาคตสกลนคร”

ซึ่งจัดโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มาเป็นผู้ให้ความรู้และจุดประกายความคิดในหัวข้อ “การพัฒนาเมืองกับอนาคตสกลนคร”

การสัมมนาครั้งนี้ทำให้นิสิตของเราได้รับองค์ความรู้ จากผู้มีประสบการณ์ทำงานในภาครัฐ เป็นสิ่งเน้นย้ำว่านิสิตของเราจะเป็นผู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน และการทำงานในอนาคตอย่างแท้จริง

 

 

 

 

.

แชร์

Powered by moviekillers.com