งานเลี้ยงลำอา เพื่อเป็นการขอบคุณ Miss Li Chunli Miss Li Xuan Mr.Lei Xiangkui Miss Wu Yanzhen and Miss Chen Wei อาจารย์ชาวจีน จากสถาบันขงจือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0

ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดงานเลี้ยงลำอา ณ ห้องปทุมมา เพื่อเป็นการขอบคุณ Miss Li Chunli Miss Li Xuan Mr.Lei Xiangkui Miss Wu Yanzhen and Miss Chen Wei อาจารย์ชาวจีน จากสถาบันขงจือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร และอาจารย์วีระชัย ธนมัยมาศ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติ ร่วมงานเลี้ยงอำลาในครั้งนี้

แชร์

Powered by moviekillers.com