เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน หัวข้อ “ความสำคัญของภาษาอังกฤษในอนาคต”

0

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน
หัวข้อ “ความสำคัญของภาษาอังกฤษในอนาคต”

พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป พนักงานต้อนรับบนเครื่องบันชั้นธุรกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)

แชร์

Powered by moviekillers.com