การเรียกดู:ข่าวนิสิต

ข่าวกิจกรรม
0
การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ณ เมืองอากิตะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นายมังกร ส่งท่ามะพลา นิสิตสาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาก…

ข่าวนิสิต
0
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเรียนดี ใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเรียนดี ใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา…

ข่าวนิสิต
0
ขอเชิญชวนนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Kindle Talk Vol.4 “UNDER THE SAME SKY” กับนิสิตแลกเปลี่ยนจากหลากหลายประเทศ

📢📢📢หน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Kindle Talk Vol.4 “…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “เด็กดีมีวินัยทางการเงิน เสริมสร้างอุปนิสัยรักการออม”

นิสิตหลักสูตรวิชาการเงินชั้นปี 2, และนิสิตจิตอาสาชั้นปี 3 และ 4 ในรายวิชาการเงินบุคคลและวิชาสถาบันกา…

ข่าวนิสิต
0
การประกวดธิดาเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2560 ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12

รายละเอียดและใบสมัครการประกวด ธิดาเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2560 ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที…

ข่าวนิสิต
0
โครงการสัมมนา”วัยรุ่นอายุน้อยสร้างร้อยให้ได้ล้านกับการลงทุน”

หลักสูตรการเงิน ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. จัดโครงการสัมมนาในห…

ข่าวกิจกรรม
0
กิจกรรมรายวิชาปัญหาพิเศษ สาขาวิชาการตลาด

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่จากผลิตผลทางการเก…