logobackfph

การเรียกดู:ข่าวนิสิต

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์แล…

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นางสาวชลธิชา ผ่านสุวรรณ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ…

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโ…

ประกาศ นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่ยื่นจบภาคฤดูร้อน 2561 ที่ยังถูกล็อคในระบบ ให้นิสิตไปดำ…

ประกาศยื่นคำร้องนิสิตคณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   เรื่องยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา…

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นายมังกร ส่งท่ามะพลา นิสิตสาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาก…

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเรียนดี ใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา…

📢📢📢หน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Kindle Talk Vol.4 “…

Powered by moviekillers.com