การเรียกดู:ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่
0
ดาวน์โหลดใบบันทึกผลการเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร    การจัดการ 55-59    การจัดการ 60 ขึ้นไป    การบัญชี 55-59    การบัญชี 60 ขึ้นไป    การตลาด 60 ขึ้นไป    การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 59-60-61    การเงิน 60 ขึ้นไป    นิติศาสตร์ 60 ขึ…

ไม่มีหมวดหมู่
0
โครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU student Ambassador, KUSAm#3)

นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา จากทุกคณะวิชา ทุกวิทยาเขต สามารถส่งใบสมัครออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี…

ไม่มีหมวดหมู่
0
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 2

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีทั้งหมด 8 หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการ ดาวน์โหลด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการตลาด ดาวน์โหลด หลักสูตรบริ…

ไม่มีหมวดหมู่
0
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา  สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ อาจารย์วรสิทธิ์  วงศ์อดิศัย หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจ อาจารย์กฤตพงศ์  วัชระนุกุล หัวหน้าภาควิชาการเงินและ…