ผู้เขียนfam042725039

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
7850

ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิต มก.ฉกส. ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้าง เข้าใจสถานการณ์ วางแผนให้รอบคอบ ให้ความร่วมมือ ถือปฏิบัติ ไม่ปกปิดข้อมูล

ข่าวกิจกรรม
0
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้”การจัดการความรู้ระบบงานสารบรรณ”

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564 สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้”กา…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ประชุมชี้แจง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สอน #ร่วมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องและต้องการติดตามข่าวสาร เข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30…

ข่าวประกาศ
0
7816

#TCAS2564 #รอบที่ 4 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและโครงการนิสิตพ้นสภาพ เปิดรับ 3-13 มิถุนายน 2564 สมัคร https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/ เกณฑ์การรับ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป รับทุกแผนการเรียน ค…

ข่าวนิสิต
0
ประกาศยื่นคำร้องนิสิตคณะศว. ปี 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะ ศว. จึงได้จัดทำช่องทางการยื่นคำร้องสำหรับนิสิตที่ประสงค์ยื่นคำร้อง ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 และขอให้นิสิตอ่านรายละเอียดและปฏิ…

ข่าวประกาศ
0
7808

วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๒๑ ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร #LAMS #KU #คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประชาสัม…

ข่าวนิสิต
0
ประกาศสำหรับนิสิตฝึกงาน

ประกาศ มก.ฉกส. #สำหรับนิสิตฝึกงาน เรื่อง #มาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่ มก.ฉกส. กรณีนิสิตเสร็จสิ้นจากการฝึกปฏิบัติงาน ภาคฤดูร้อน ปี 2564 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะคะ

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญบุคลากร คณะศว. เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสายบุคลากร/สายสนับสนุน การจัดการความรู้ระบบงานสารบรรณ

ขอเชิญบุคลากร คณะศว. เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสายบุคลากร/สายสนับสนุน การจัดการความรู้ระบบงานสารบรรณ ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7)…