ระดับปริญญาตรี

0

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) มี 8 หลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) B.ACC.

  • แนวทางในการประกอบอาชีพ : เป็นผู้สอบบัญรับอนุญาต  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ผู้ตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณ  เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร  เจ้าหน้าที่บัญชี  การเงิน  นักวิชาการและฝ่ายอื่นๆ เป็นต้น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (B.B.A.)
  • แนวทางในการประกอบอาชีพ : พนักงานธนาคาร  พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้จัดการ  พนักงานฝ่ายบุคคล  เจ้าหน้าที่สรรพากร  อาจารย์  นักวิชาการ  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  เป็นต้น
  • แนวทางในการประกอบอาชีพ : นักการตลาด  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด  นักวิจัยตลาด  นักโฆษณา  เจ้าหน้าที่การตลาดของธนาคาร และหน่วยงานต่างๆ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์  พนักงานขาย  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทเอกชน  เป็นต้น
  • สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว Hotel and Tourism Management (B.B.A.) แนวทางการประกอบอาชีพ : พนักงานโรงแรมชั้นนำ  มัคคุเทศก์  ล่าม  พนักงานบริษัทท่องเที่ยว  พนักงานต้อนรับภาคพื้น พนักงานผู้ให้บริการบนเครื่องบิน  งานท่าอากาศยาน  ตัวแทนด้านการท่องเที่ยว  เจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว  บริษัทรับจัดทำงาน Event  หรือ การจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น
  • สาขาการเงิน Finance แนวทางการประกอบอาชีพ : พนักงานการเงินองค์กร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ  นักวิัยทางการเงินและการลงทุน  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ นักวางแผนทางการเงิน  เจ้าหน้าที่ธนาคาร  เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์  นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทร และเอก เพื่อความก้าวหน้าในสายงานวิชาการอาจารย์ระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) (B.A.)
  • สาขาภาษาอังกฤษ English แนวทางการประกอบอาขีพ : อาจารย์หรือผู้สอนภาษาอังกฤษ  นักวิจัยภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาการที่เกี่ยว้อง  นักแปล  ล่าม  นักเขียนข่าว  บทความในหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษ  หรือวงการสื่ออื่นๆ ทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น มัคคุเทศก์  งานโรงแรม  งานสายการบิน ทำงานในบริษัทหรือองค์กรต่างประเทศ เช่น พนักงาน เลขานุการ ในบริษัทต่างประเทศ ทำงานในสถานทูตต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถศึกาาต่อระดับปริญญาโท และเอก เพื่อความก้าวหน้าในสายงานวิชาการอาจารย์ระดบอุดมศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) (B.P.A.)
  • สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (B.P.A.) แนวทางการประกอบอาชีพ : นักบริหาร  นักปกครอง นักจัดการงานทั่วไป  เจห้าพนักงานปกครอง  นักพัฒนาระบบราชการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นักพัฒนาสังคม  นักวิชาการพัฒนาชุมชน  เจ้าหน้าที่ปกครอง  เจ้หาพนักงาน่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เจ้หาพนักงานพัฒนาชุมชน  เจ้หาพนักงานพัฒนาสังคม
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) (LL.B.)
  • สาขานิติศาสตร์ (LL.B.) แนวทางการประกอบอาชีพ : เป็นผู้พิพากษา  อัยการ  ทนายความ  ตำรวจ  นายอำเภอ  ผู้บริหาร  นักการเมือง  นักวิชาการ  นิติกร  ับราชการในหน่วยงานราชการต่างๆ  นักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
แชร์

Powered by moviekillers.com