เรียกดูข้อมูล: ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่
สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นางสาวสร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นางเนตรนภา บาคำ ตำแหน่ง เ…

ไม่มีหมวดหมู่
ภาควิชาภาษา

ภาควิชาภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ KU FOREST Profile หัวหน้าภาควิชาภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิชาภัทร บุญหนุน KU FOREST Profile รองหัวหน้าภาควิชาภาษา อาจารย์พีรียา ทักษานันท…

ไม่มีหมวดหมู่
ภาควิชาสังคมศาสตร์

ภาควิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์ KU FOREST Profile หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เรืองโพน KU FOREST Profile รองหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์    สาขานิติ…

ไม่มีหมวดหมู่
ภาควิชาการบัญชีและการเงิน

ภาควิชาการบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชชานันท์ ภาโสภะ KU FOREST Profile หัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร KU FOREST Profile รองหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเ…

ไม่มีหมวดหมู่
ภาควิชาบริหารธุรกิจ

ภาควิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.ลัดดาพร กุลแก้ว KU FOREST Profile หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.ธนินท์ ตีรสวัสดิชัย KU FOREST Profile รองหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ    สาขาการจัดการ ผู้ช่…