bannernisit2

ประวัติความเป็นมา ปรัชญา

0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตหนึ่งที่จัดตั้งขึ้น
ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน และขยายโอกาสทางการศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ บริหารจัดการตลาดและธุรกิจ รวมทั้งด้านสาธารณสุขและสุขภาพ โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (ต่อเนื่อง) 2 ปี เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุขระดับชุมชนของรัฐบาล ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและภูมิภาค จนถึงปีการศึกษา 2553 ต้องยุติการรับนักศึกษาเข้าศึกษา เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ซึ่งกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องยุติการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และในปีการศึกษา 2553 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ได้เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และดำเนินการจัดการเรียนการสอนจนปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มีนักเรียนให้ความสนใจในการสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นอย่างมาก

ประวัติคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 • คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยงานหนึ่งในห้าหน่วยงาน ที่จัดตั้งโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่55/2543 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยเมื่อก่อนปีการศึกษา 2543 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เห็นความสําคัญของการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ควบคู่กับการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม หนองคาย และ จังหวัดใกล้เคียง
 • ในปี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นช่วง 4 ปีแรก ก่อนการจัดตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้รับนิสิตและฝากนิสิตเพื่อทําการเรียนการสอนไว้ที่ คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน) โดยได้เปิดดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการและการบริหารธุรกิจ มีการรับนิสิตรุนที่ 1 จํานวน 35 คน ปีการศึกษา 2540 รับนิสิตรุ่นที่ 2 จํานวน 12 คน ปีการศึกษา 2541 รับนิสิตรุ่นที่ 3 จํานวน 26 คน และในปีการศึกษา 2542 รับนิสิตจํานวน 26 คน
 • ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เปิดทําการเรียนการสอนขึ้นใน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกสกลนคร โดยได้เปิดสอน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ มีการรับนิสิตในปีนี้จํานวน 191 คน แบ่งเป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 86 คน และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการจํานวน 105 คน
 • ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เปิดหลักสูตรเพิ่มอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว ซึ่งหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการตลาดนั้นเป็นหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ(วิทยาเขตบางเขน) และหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว เป็นหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
 • ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มี นโยบายในการให้บริการหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยได้ มอบหมายให้คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา และจัดตั้งขึ้นเป็นโครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(M.B.A) ภาคพิเศษ
  จนถึง ปี พ.ศ. 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 6 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) จํานวน 1 หลักสูตร

ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2565 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีทั้งหมด 5 หลักสูตร 8 สาขาวิชา ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 5. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาิภาษาอังกฤษ
 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
 7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 8. หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขา นิติศาสตร์

หลักสูตระดับปริญญาโท

               หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ    หมวดวิชาการจัดการ    หมวดวิชาการบัญชีการเงิน และหมวดวิชาบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม

ปรัชญา

ปีการศึกษา ๒๕๔๘

 • ปรัชญา วิสัยทัศน์กว้างไกล วิจัยเพื่อพัฒนา ปัญญาคู่คุณธรรม ปณิธาน สั่งสม แสวงหาเพื่อความงอกงามแห่งภูมิปัญญา ที่เพียบร้อมด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอริยชาติ

ปีการศึกษา ๒๕๔๙

 • วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการในระดับภูมิภาค สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมในภูมิภาค พันธกิจ มีความมุ่งมัน ในการนำความรู้ทางศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เพื่อพัฒนานิสิต บุคลากรและประชาชน ให้ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม

ปีการศึกษา ๒๕๕๑

 • วิสัยทัศน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน

 • สร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน ด้านความเป็นผู้ประกอบการ

พันธกิจ

สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงามตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แชร์ :

Comments are closed.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า