ผู้เขียน narongthorn

ข่าวประกาศ
ระดับปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ หมวดวิชาการจัดการ หมวดวชาการบัญชีการเงิน หมวดวิชาบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม *** ติดต่อสอบถามได้ที่ 089 840 9292 หรือ  Facebook…

การจัดการความรู้
[:th]เกี่ยวกับวารสาร[:]

[:th] ดาวน์โหลด ขั้นตอนการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสำหรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาภาษาไทยที่ต้องเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดาวน์โหลด เกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการประเมินวารสารเข้า…