เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 3

0

สนใจสมัคร คลิก สมัคร TCAS 3 

เปิดรับ ระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เปิดรับ 8 หลักสูตร

  1. สาขาการจัดการ (บธ.บ.)
  2. สาขาการตลาด (บธ.บ.)
  3. สาขาการเงิน (บธ.บ.)
  4. สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (บธ.บ.)
  5. สาขาการบัญชี (บช.บ.)
  6. สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
  7. สาขานิติศาสตร์ (น.บ.)
  8. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)

สนใจรายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ 095-2296640

เพจ facebook : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก. รับเข้าศึกษา

แชร์

Powered by moviekillers.com