ประธานหลักสูตร

0

 

cop-yeepoon-1c

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา  สุริยกุล ณ อยุธยา

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 

120128683_2799674680305906_4541291701544084367_n

อาจารย์วรสิทธิ์  วงศ์อดิศัย

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

img_6273-copy อาจารย์สุพรรณิการ์ สุภพล

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

145709345_495802361404660_8287147421243264023_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา  งามจันทร์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 img_5970อาจารย์สุวคนธ์  สมไพรพิทักษ์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

img_6114

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธี  การสมดี

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

145613800_414191962982564_6624781923250584002_n

อาจารย์กฤตพงศ์  วัชระนุกุล

ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

img_5653

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  บุญจันทร์

ประธานหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

555025

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์  ทรงนิรันดร์

ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

แชร์

Powered by moviekillers.com