ประธานหลักสูตร

0

cop-yeepoon-1c

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา  สุริยกุล ณ อยุธยา

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 

120128683_2799674680305906_4541291701544084367_n

อาจารย์วรสิทธิ์  วงศ์อดิศัย

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

 img_6220อาจารย์ธัญลักษณ์  เมืองโคตร

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

145709345_495802361404660_8287147421243264023_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา  งามจันทร์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

 img_5970อาจารย์สุวคนธ์  สมไพรพิทักษ์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

img_6114

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธี  การสมดี

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

145613800_414191962982564_6624781923250584002_n

อาจารย์กฤตพงศ์  วัชระนุกุล

ประธานหลักสูตรบัญชี

img_5653

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  บุญจันทร์

ประธานหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตร์

img_5613

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์  ทรงนิรันดร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

แชร์

Powered by moviekillers.com