การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ “รอบรู้เรื่องภาษีอากรจากการปรับโครงสร้างกิจการ”

ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรการบัญชี ภาควิชาการเงินและการบัญชี ได้จัดโครงการ “รอบรู้เร…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ “หรรษาอาเซียนเรียนรู้สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ จังหวัดนครพนม”

ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์แ…

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ Akita International University and KU-CSC 21 st Century Skills Project-Based Learning Exchange Program “Sustainable Tourism for Sustainable Development Goals (SDGs)”

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 นิสิต ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมในโ…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพในการทำบุญประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพในการทำบุญประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ International Credit Mobility ณ ประเทศตุรกี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้ส่งนิสิต นางสาวไวลย์ฬุธัญยา หาญมนตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข…

ข่าวกิจกรรม