การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เข้…

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 อาจารย์ นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ และ อาจารย์ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ นำนิสิต…

อาจารย์ Jeong Hong Bae อาจรย์ชาวเกาหลี ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดกา…

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.30 – 11.15 น.ผศ.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาส…

ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย…

วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จ…

นิสิตสาขานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยมี อาจารย์นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ อาจารย์ประจำหลั…

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผศ.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ …

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 อาจารย์ นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา นำนิส…

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์ ดร.ปณิธี การสมดี และ อาจารย์เพชรประกาย กุลตังวัฒนา นำนิสิตหลั…

Powered by moviekillers.com