การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการเพิ่มศักยภาพนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์งาน เป็นภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์งานเป…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มผลิ…

ข่าวกิจกรรม
0
ร่วมต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดกวางตรี ประเทศเวียดนาม

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหารฝ่ายวิเทศส…

ข่าวกิจกรรม
0
ร่วมต้อนรับ และลงนามความร่วมมือระหว่าง มก.ฉกส. กับ ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์วีระชัย ธนมัยมาศ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ ได้ดำเนินงาน ร่วมต้อนรับ …

ข่าวกิจกรรม
0
ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอนโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

การเรียนการสอนโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกล…

ข่าวกิจกรรม
0
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับ หน่วยแนะแนวและรับเข้า ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ในวันที่ 24 กรกฎาค…

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม