การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
0
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ และอาจารย์ ดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ และอาจารย์ ดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาส…

ข่าวกิจกรรม
0
การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ณ เมืองอากิตะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นายมังกร ส่งท่ามะพลา นิสิตสาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาก…

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ต้อนรับคุณ Hiroshi Susaki ตัวแทนจากเทศบาลเมือง Ugo จังหวัด Akita

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.อรอนงค์  ฐาปนพันธ์…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ RD go Campus # 8

เมื่อวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาก…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU students Ambassador, KUSAm)

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศส…

ข่าวกิจกรรม
0
ต้อนรับอาจารย์ Assoc. Prof. GAO HUIMIN Chinese Director จากสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทย…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ “รอบรู้เรื่องภาษีอากรจากการปรับโครงสร้างกิจการ”

ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรการบัญชี ภาควิชาการเงินและการบัญชี ได้จัดโครงการ “รอบรู้เร…