bannernisit2

การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาต…

ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 สาขานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “เตรี…

วันอังคาร ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณ…

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะศิลปศาสตร์ได้จัดการประชุมภายในคณะ ณ ห้องพระพิ…

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เข้…

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 อาจารย์ นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ และ อาจารย์ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ นำนิสิต…

อาจารย์ Jeong Hong Bae อาจรย์ชาวเกาหลี ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดกา…

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.30 – 11.15 น.ผศ.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาส…

ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย…

วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จ…

Powered by moviekillers.com