logobackfph

การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์งานเป…

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มผลิ…

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหารฝ่ายวิเทศส…

อาจารย์วีระชัย ธนมัยมาศ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ ได้ดำเนินงาน ร่วมต้อนรับ …

การเรียนการสอนโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกล…

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับ หน่วยแนะแนวและรับเข้า ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ในวันที่ 24 กรกฎาค…

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “Communicative English and Use of Digital Technology in En…

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดโครงการ Registration form ETS “Train-the-Trainer” Teacher Workshop…

อีกหนึ่งกิจกรรมที่นิสิตสนใจและเป็นประโยชน์ต่อนิสิตเอง…. ในระหว่างวันที่ 19 – 25 มิถุนายน 2561 ณ ศู…

คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม…

Powered by moviekillers.com