การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ Akita International University and KU-CSC 21 st Century Skills Project-Based Learning Exchange Program “Sustainable Tourism for Sustainable Development Goals (SDGs)”

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 นิสิต ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมในโ…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพในการทำบุญประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพในการทำบุญประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ International Credit Mobility ณ ประเทศตุรกี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้ส่งนิสิต นางสาวไวลย์ฬุธัญยา หาญมนตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข…

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการความรู้ความเข้าใจสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ปีที่ 2 กลุ่ม 3

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉ…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 16 ก.พ. 2561 ได้จัดโครงการความรู้ความเข้าใจสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ปีที่ 2 กลุ่มที่ 2

วันที่ 16 ก.พ. 2561 สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการความรู้ความเข้าใจสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ปีที่ 2 กลุ่มที่ 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉ…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 แนะแนวการศึกษา รร.สหราษฎ์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยแนะแนวและรับเข้า …