การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
วางพวงมาลา เนื่องในวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ในวันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564 อาจารย์วีระชัย ธนมัยมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ธนินท์ ตีรสวัสดิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ นางสาวสร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ รักษาการ หัวหน…

ข่าวกิจกรรม
0
คณบดีร่วมลงนามคำรับรองค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2567 ระหว่างหน่วยงาน 47 หน่วยงาน

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้ร่วมลงนามคำรับรองค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2567 ระหว่างหน่วยงาน …

ข่าวกิจกรรม
0
ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม…

ข่าวกิจกรรม
0
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาลัย) ในตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาลัย) ในตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ส่วนรับผิดชอบ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมวิเคร…

ข่าวกิจกรรม
0
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2564 การฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนบ้านท่าวัด ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในชุดวิชา การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน (Non Degree)

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2564 การฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนบ้านท่าวัด ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในชุดวิชา การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน (Non Degree) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เพื่อ…

ข่าวกิจกรรม
0
กิจกรรมที่ 2 สำรวจข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนที่เดินดิน และจัดทำแผนในชุดวิชา การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บ้านท่าวัด ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 กิจกรรมที่ 2 สำรวจข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนที่เดินดิน และจัดทำแผนในชุดวิชา การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บ้านท่…

ข่าวกิจกรรม
0
ลงพื้นที่ กิจกรรมที่ 1 Non Degree ชุดพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 13 – 14 มีนาคม พ.ศ.2564 1 คืน 2 วัน กับกิจกรรมที่ 1 ของการเรียนชุดวิชาการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ในการลงพื้นที่เพื่อศึกษาแผนการพัฒนาชุมชนที่เป็นต้นแบบของความสำ…

ข่าวกิจกรรม
0
ลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านท่าวัด เพื่อให้นิสิตลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนา

ลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านท่าวัด เพื่อให้นิสิตลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนา อาจารย์ลงพื้นที่ชุมชนบ้านท่าวัด เพื่อพบปะผู้ใหญ่บ้าน ในการวางแผนพานิสิตในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ชุดวิชาการพัฒนาชุมชนเพื่อค…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้มีความพร้อมรองรับธุรกิจชุมชนสร้างไทย

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 อาจารย์ธัญลักษณ์ เมืองโคตร และอาจารย์ศิรินนา คำทะเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการพัฒนาศักยภาพวิส…

ข่าวกิจกรรม
0
ร่วมแสดงความยินดี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ ดร.จงรัก ว…