การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ปิยาภิศักดิ์ติโก เจียรสุคนธ์ และนิสิตสาขาการบัญชี

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ปิยาภิศักดิ์ติโก เจียรสุคนธ์ และนิสิตสาขาการบัญชี ที่ได้รับรางวัลบทความวิจ…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ “ฝ่าวิกฤตประมงไทย เรียนรู้สู่วิถีพอเพียง” ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12

นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้จัดกิจกรรมอบรมโค…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการอาหารนานาชาติ และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12

ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉสก. ได้จัดโครงการอาหารนานาชาติ และจัดนิทร…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนิสิตการเงินสัมมาสมาธิจิตอาสา แนะแนวหลักสูตร”

สาขาวิชาการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้จัดโครงการ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนิสิตการเ…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “เด็กดีมีวินัยทางการเงิน เสริมสร้างอุปนิสัยรักการออม”

นิสิตหลักสูตรวิชาการเงินชั้นปี 2, และนิสิตจิตอาสาชั้นปี 3 และ 4 ในรายวิชาการเงินบุคคลและวิชาสถาบันกา…