การเรียกดู:ข่าวประกาศ

ข่าวนิสิต
ข่าวกิจกรรม
0
โครงการเพิ่มศักยภาพนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์งาน เป็นภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์งานเป…

ข่าวประกาศ
0
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อการวิจัย ประจำปี 2562

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อการวิจัย ประจำปี 2562 ณ Akita International Universi…

ข่าวนิสิต
0
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโ…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มผลิ…

ข่าวกิจกรรม
0
ร่วมต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดกวางตรี ประเทศเวียดนาม

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหารฝ่ายวิเทศส…