การเรียกดู:ข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มผลิ…

ข่าวกิจกรรม
0
ร่วมต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดกวางตรี ประเทศเวียดนาม

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหารฝ่ายวิเทศส…

ข่าวกิจกรรม
0
ร่วมต้อนรับ และลงนามความร่วมมือระหว่าง มก.ฉกส. กับ ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์วีระชัย ธนมัยมาศ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ ได้ดำเนินงาน ร่วมต้อนรับ …

ข่าวประกาศ
0
4754

ขอเชิญอาจารย์ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี…

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
0
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ และอาจารย์ ดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ และอาจารย์ ดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาส…