การเรียกดู:ข่าวประกาศ

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 15 กำหนดจัดงานวันที่ 19- 25 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ…

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นางสาวนพวรรณ เจริญรัตน์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ…

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เน…

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยากา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร…

Powered by moviekillers.com