การเรียกดู:ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่
0
ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตหนึ่งที่จัดตั้งขึ้น ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน และขยายโอกาสท…

ไม่มีหมวดหมู่
0
ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา  สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ อาจารย์วรสิทธิ์  วงศ์อดิศัย รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร อาจารย์กฤตพงศ์  วัชระนุกุล รองคณบดี ฝ่ายว…