เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีน้ำจากธรรมชาติเพื่อกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดสกลนคร 

1.1 ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีน้ำจากธรรมชาติเพื่อกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดสกลนคร   ได้นำผลของงานวิจัยสีน้ำจากธรรมชาติไปใช้เผยแพร่และใช้ประโยชน์ตามวัตถุประ…

ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ ” สิทธิมนุษยชนในบริบทโลก”

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ ” สิทธิมนุษยชนในบริบทโลก” จัดโดยนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ในวันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12…

ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ “IQ & EQ ภาวะผู้นำในการบริหารงานภาครัฐยุคดิจิทัล”

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ “IQ & EQ ภาวะผู้นำในการบริหารงานภาครัฐยุคดิจิทัล” จัดโดยนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ในวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.…

ข่าวกิจกรรม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมงาน 27 ปี KU.CSC

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมงานครบรอบ 27 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 15 สิงหาคม 2566 #27thAnniversartKUCSC #KUCSC #เกษตรศาสตร์สกลนคร

ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมโครงการคณบดีและผู้บริหารพบนิสิต

นิสิตชั้นปีที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นิสิตชั้นปีที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2566 นิสิตชั้นปีที่ 3 วันที่ 2 มีนาคม 2566 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องระพี สาคริก อาคารเทคโนโ…