เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้รับมอบทุนหนังสือจากสำนักพิมพ์วิญญูชน

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ.2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ กุลตังวัฒนา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้รับมอบทุนหนังสือจากสำนักพิมพ์วิญญูชน ให้กับนิสิ…

ข่าวกิจกรรม
โครงการทุน New Breed Capital Market Financial Professionals 2024

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567 สาขาวิชาการบริหารการเงินและการลงทุน ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยการจัดการ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “โครงการทุน New Breed Capital Market Fina…

ข่าวกิจกรรม
นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีน้ำจากธรรมชาติเพื่อกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดสกลนคร 

1.1 ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีน้ำจากธรรมชาติเพื่อกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดสกลนคร   ได้นำผลของงานวิจัยสีน้ำจากธรรมชาติไปใช้เผยแพร่และใช้ประโยชน์ตามวัตถุประ…

ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ ” สิทธิมนุษยชนในบริบทโลก”

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ ” สิทธิมนุษยชนในบริบทโลก” จัดโดยนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ในวันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12…

ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ “IQ & EQ ภาวะผู้นำในการบริหารงานภาครัฐยุคดิจิทัล”

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ “IQ & EQ ภาวะผู้นำในการบริหารงานภาครัฐยุคดิจิทัล” จัดโดยนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ในวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.…