เรียกดูข้อมูล: ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมกันพัฒนาองค์กร ไปสู่การเป็น “HEALTHY ORGANIZATION”

สามารถดูสื่อประกอบโครงการได้ที่ http://healthy-org.com/content/document_brochures ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ http://healthy-org.com/content/document_manual/91 &nbs…

ข่าวประกาศ
ระดับปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ หมวดวิชาการจัดการ หมวดวชาการบัญชีการเงิน หมวดวิชาบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม *** ติดต่อสอบถามได้ที่ 089 840 9292 หรือ  Facebook…