เรียกดูข้อมูล: ประกันคุณภาพ

ข่าวประกาศ
ระดับปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ หมวดวิชาการจัดการ หมวดวชาการบัญชีการเงิน หมวดวิชาบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม *** ติดต่อสอบถามได้ที่ 089 840 9292 หรือ  Facebook…

ข่าวกิจกรรม
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

ข่าวกิจกรรม
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ 👇👇 https://o365ku-my.sharepoint.com/:f:/g/p…

ข่าวกิจกรรม
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2564 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ 👇👇 https://o365ku-my.…