ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนภูมิพล

0

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการที่ได้รับ “ทุนภูมิพล”

ทุนภูมิพล เป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๗ และได้พระราชทานเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายให้ แก่มหาวิทยาลัยจัดตั้งเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตในนาม “ทุนภูมิพล”
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุด ๕ อันดับแรกของคณะ ได้เข้ารับทุนจำนวน ๕ คน ดังนี้
๑. นางสาวต้องรุ่ง วิชัยศร สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ย ๓.๙๘
๒. นางสาววิชุตา รักมะณี สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ย ๓.๙๘
๓. นางสาวจิราวรรณ ทำทาทอง สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว เกรดเฉลี่ย ๓.๙๓
๔. นางสาวศิริลักษณ์ แก้วอยู่ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวเกรดเฉลี่ย ๓.๙๓
๕. นางสาวอรกนก บุญสาร สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ย ๓.๙๐
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีในความเพียรพยายามอุตสาหะ
ตั้งใจเล่าเรียนจนเป็นที่ปลาบปลื้มใจให้แก่คณะครูอาจารย์ คุณพ่อคุณแม่และครอบครัว

แชร์

Powered by moviekillers.com