logobackfph

โครงการสัมมนาในหัวข้อ “รอบรู้เรื่องหนี้ ฐานะดีด้วยการออม”

0

ประชาสัมพันธ์… 📢📢

ขอเชิญเรียนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกคณะเข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ “รอบรู้เรื่องหนี้ ฐานะดีด้วยการออม”  พบกับวิทยากรจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย คุณกรวิทย์  ตันศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทีมวิทยากรจากส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ซึ่งจัดโดยนิสิตหลักสูตรวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 4 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องรพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
#FIN. KU. CSC.

แชร์

Powered by moviekillers.com