การเรียกดู:การจัดการความรู้

การจัดการความรู้
0
DUO-Thailand Fellowship Programme

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตที่สนใจเข้าร่วม โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO – Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship P…

การจัดการความรู้
0
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน (นิสิต)

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน Chinese Government Scholarship ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน Chinese Government Scholarship เป็นทุนสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น สามารถสมัครรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน (ระดับปริญญา…

การจัดการความรู้
0
ภาควิชา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ Faculty of Liberal Arts and Management Science คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีทั้งหมด 5 ภาควิชา ดังนี้ ภาค…

การจัดการความรู้
0
เกี่ยวกับวารสาร

ดาวน์โหลด ขั้นตอนการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสำหรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาภาษาไทยที่ต้องเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดาวน์โหลด เกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการประเมินวารสารเข้าสู่ฐาน…