ผู้เขียน narongthorn

ข้อมูลคณะ
ประวัติความเป็นมา ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตหนึ่งที่จัดตั้งขึ้น ตามนโยบายการขยายโอกาสทางก…

ไม่มีหมวดหมู่
[:th]ประวัติความเป็นมา[:]

[:th] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตหนึ่งที่จัดตั้งขึ้น ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน และขยาย…

ข้อมูลคณะ
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  วิสัยทัศน์ (Vision) แหล่งเรียนรู้และวิจัยด้านศาสตร์แห่งแผ่นดินด้านความเป็นผู้ประกอบการ พันธกิจ ผลิตบ…