หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

0

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการของเรา ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ”

โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี (คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร พร้อมด้วยกรรมการอีกสองท่าน ได้แก่ ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช (ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา) และ อ.ตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดของเราจะมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ” เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

แชร์

Powered by moviekillers.com