bannernisit2

ร่วมต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดกวางตรี ประเทศเวียดนาม

0

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหารฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดกวางตรี ประเทศเวียดนาม เพื่อเยี่ยมชมและทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารบริหารแชร์

Powered by moviekillers.com