logobackfph

การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ณ เมืองอากิตะ ประเทศญี่ปุ่น

0

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นายมังกร ส่งท่ามะพลา นิสิตสาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. เป็นนิสิตคนแรกที่ได้นำเสนอผลงานสหกิจศึกษาจากต่างประเทศ โดยนิสิตได้เข้ารับการสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ทั้งนี้ นิสิตได้ฝึกงาน ณ บริษัท Travel Design Inc. ณ เมืองอากิตะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2561 โดยมีกรรมการในโครงการสหกิจศึกษาให้ข้อเสนอแนะแก่นิสิต

9840 9841 9842

แชร์

Powered by moviekillers.com