การเรียกดู:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ
0
4754

ขอเชิญอาจารย์ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี…

ข่าวนิสิต
0
ประกาศ นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่ยื่นจบภาคฤดูร้อน 2561 ที่ยังถูกล็อคในระบบ

ประกาศ นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่ยื่นจบภาคฤดูร้อน 2561 ที่ยังถูกล็อคในระบบ ให้นิสิตไปดำ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการ “อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2561”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน ทุกคณะ/สถาบั…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
เชิญชวน สถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

เชิญชวน สถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 👉อาหารแปรรูป ปศุสัตว์ สิ่งทอ หนัง กระดาษ ยางพารา ไม้ ปาล์…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญ อบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 Teaching Leadership 2018 รุ่น 2

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
โครงการ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากธนาคารออมสิน ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” 👉เง…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ประกาศ‼️ แจ้งการย้ายสถานที่ทำการ งานกิจการนิสิต

ประกาศ‼️ แจ้งการย้ายสถานที่ทำการ งานกิจการนิสิต ย้ายไปที่ อาคาร 9 👉หน่วยแนะแนวและทุนการศึกษา ณ ห้อง …