การเรียกดู:ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (KU80) ทุกวิทย…

👉 ขอเชิญผู้ประกอบการเกษตร ที่มีผลผลิตจากแปลง-สวน-ฟาร์ม ของตัวเอง (ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี) หรือ ผ…

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครร่วม เปิดรับสมัครผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวั…

ขั้นตอนการยื่นขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Transcript กิจกรรม) ในรูปแบบออนไลน์ ลิ้งค์ร…

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นิสิต และลดการเดินทางมาติดต่อ ให้นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดำ…

แบบรับสมัครบัณฑิตอาสา (เฉพาะบัณฑิตที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร) รายละเอียดโครงการบัณฑิตอาสา กระทรวง…

แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค CO…

ก้าวต่อไปจากใจรุ่นพี่ พิเศษเป็นครั้งแรก สำหรับสิต มก.ชั้นปีสุดท้าย ทุกคน ทุกวิทยาเขต …ปัจฉิมนิเทศอ…

คู่มือและรายละเอียดที่เกี่ยวกับ Work&Learn from Home การเรียนการสอน การประชุม สำหรับ นิสิตคณาจาร…

Powered by moviekillers.com