การเรียกดู:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ
0
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อการวิจัย ประจำปี 2562

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อการวิจัย ประจำปี 2562 ณ Akita International Universi…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญบุคลากรและนิสิต มก.ฉกส. เข้าร่วมโครงการ Campus France Tour 2018

ขอเชิญบุคลากรและนิสิต มก.ฉกส. เข้าร่วมโครงการ Campus France Tour 2018 โดยสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประ…

ข่าวนิสิต
0
ประกาศ นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่ยื่นจบภาคฤดูร้อน 2561 ที่ยังถูกล็อคในระบบ

ประกาศ นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่ยื่นจบภาคฤดูร้อน 2561 ที่ยังถูกล็อคในระบบ ให้นิสิตไปดำ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการ “อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2561”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน ทุกคณะ/สถาบั…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
เชิญชวน สถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

เชิญชวน สถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 👉อาหารแปรรูป ปศุสัตว์ สิ่งทอ หนัง กระดาษ ยางพารา ไม้ ปาล์…