การเรียกดู:ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่
0
ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา  สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ อาจารย์วรสิทธิ์  วงศ์อดิศัย ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ  อาจารย์ธัญลักษณ์  เมืองโคตร…

ไม่มีหมวดหมู่
0
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการเงินได้รับทุน

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นางสาวนพวรรณ เจริญรัตน์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บ…

ไม่มีหมวดหมู่
0
ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาห…

ไม่มีหมวดหมู่
0
ขอแสดงความยินดีกับผศ.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาห…

ไม่มีหมวดหมู่
0
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และอาจารย์กิตติมา ง…

ไม่มีหมวดหมู่
0
7128

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 42 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเ…