ผู้เขียนnarttaya

ข่าวกิจกรรม
0
ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์​ มก. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ​ 54ปี คณะวิทยาศาสตร์​ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 ผศ.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นำโดยดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธาร…

ข่าวกิจกรรม
0
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนภูมิพล

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการที่ได้รับ “ทุนภูมิพล” ทุนภูมิพล เป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพ…

ไม่มีหมวดหมู่
0
โครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU student Ambassador, KUSAm#3)

นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา จากทุกคณะวิชา ทุกวิทยาเขต สามารถส่งใบสมัครออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี…

ไม่มีหมวดหมู่
0
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 2

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีทั้งหมด 8 หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการ ดาวน์โหลด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการตลาด ดาวน์โหลด หลักสูตรบริ…

ไม่มีหมวดหมู่
0
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา  สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.วรสิทธิ์  วงศ์อดิศัย รักษาการ หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจ อาจารย์กฤตพงศ์  วัชระนุกุล รักษาการ หั…

ไม่มีหมวดหมู่
0
ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ฟอร์มขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชี ระบบรายงานสถิติอื่นๆ (วิทยาเขต) รายงานสถิติ (คณะศว.) เอกสารการจัดกิจกรรม / โครงการ ขั้น…

ข่าวนิสิต
0
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เรียน SET e-Learning หลักสูตรออนไลน์การวางแผนการเงินการลงทุน

ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจ เข้าเรียนออนไลน์   “SET e-Learning” หลักสูตรออนไลน์อันแน่นเนื้อหา การวางแผนการเงินการลงทุน   สนใจ สมัครได้ที่👇👇 https://elearning.set.or.th/SETGroup?utm_source=web_ku_ac_th…