ผู้เขียนnarttaya

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 ผศ.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และตัวแทนผู…

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการที่ได้รับ “ทุนภูมิพล” ทุนภูมิพล เป็นทุนที่พระบ…

นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา จากทุกคณะวิชา ทุกวิทยาเขต สา…

ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจ เข้าเรียนออนไลน์   “SET e-Learning” หลักสูตรออนไลน์อันแน่นเนื้อหา การวาง…

Powered by moviekillers.com