ผู้เขียนnarttaya

ข่าวประชาสัมพันธ์ 100400
0

เชิญชวน สถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 👉อาหารแปรรูป ปศุสัตว์ สิ่งทอ หนัง กระดาษ ยางพารา ไม้ ปาล์…

ข่าวประชาสัมพันธ์ 1212itled
0

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข…

ข่าวกิจกรรม s__183042152
0

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ และอาจารย์ ดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาส…

ข่าวกิจกรรม 92306
0

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.อรอนงค์  ฐาปนพันธ์…