เรียกดูข้อมูล: ประกันคุณภาพ

ข่าวกิจกรรม
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ 👇👇 https://drive.goog…

ข่าวกิจกรรม
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ 👇👇 https://drive.google.com/drive/fo…

ข่าวกิจกรรม
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ 23-24 มิถุนายน พ.ศ.2564 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ 👇👇 https://o365ku-my.share…

ข่าวกิจกรรม
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564 สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่

ประกันคุณภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Learning Innovation for Social Award ผลงานการจัดทำนวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ การพัฒนานวัตกรรมผ้าไหมย้อมคราม จังหวัดสกลนคร Bangkok International Digital content ครั้งที่6 “BIDC 2019”

อาจารย์ ดร. ภูริชชญา แตปรเมศามัย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ Learning Innovation for Socia…