ขอแสดงความยินดีกับผศ.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา

0
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แชร์

Powered by moviekillers.com