เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อการวิจัย ประจำปี 2562

0
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อการวิจัย ประจำปี 2562
ณ Akita International University ณ ประเทศญี่ปุ่น
วัน เวลา เข้าร่วมโครงการ ประมาณเดือน มกราคม 2562 (ระยะเวลาประมาณ 15 วัน)
เงื่อนไขในการรับสมัคร
  1. ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความ “ทำไมถึงอยากไปญี่ปุ่น” ความยาว 1 หน้ากระดาษ เป็นภาษาอังกฤษ
  2. ใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
  3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
     
แชร์

Powered by moviekillers.com