การเรียกดู:ข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม
0
ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ปิยาภิศักดิ์ติโก เจียรสุคนธ์ และนิสิตสาขาการบัญชี

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ปิยาภิศักดิ์ติโก เจียรสุคนธ์ และนิสิตสาขาการบัญชี ที่ได้รับรางวัลบทความวิจ…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ “ฝ่าวิกฤตประมงไทย เรียนรู้สู่วิถีพอเพียง” ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12

นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้จัดกิจกรรมอบรมโค…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการอาหารนานาชาติ และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12

ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉสก. ได้จัดโครงการอาหารนานาชาติ และจัดนิทร…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนิสิตการเงินสัมมาสมาธิจิตอาสา แนะแนวหลักสูตร”

สาขาวิชาการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้จัดโครงการ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนิสิตการเ…

ข่าวนิสิต
0
โครงการสัมมนา”วัยรุ่นอายุน้อยสร้างร้อยให้ได้ล้านกับการลงทุน”

หลักสูตรการเงิน ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. จัดโครงการสัมมนาในห…

ข่าวกิจกรรม
0
กิจกรรมรายวิชาปัญหาพิเศษ สาขาวิชาการตลาด

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่จากผลิตผลทางการเก…

ข่าวกิจกรรม
0
การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอน โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสา…