การเรียกดู:ข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ “เรียนนิติศาสตร์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “เรียนนิ…

ข่าวกิจกรรม
0
ชนะเลิศการประกวดการนำเสนอการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษระดับประเทศ

นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการแข่งข…

ข่าวกิจกรรม
0
ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรร่วมโครงการสมาธิเพื่อการพัฒนา EQ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอเชิญนิสิตและบุคลากรร่วมโครงการสมาธิเพื่อการพัฒนา EQ โดยการสวดมนต์ทำ…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมพิธี JOCV Hand -over Ceremony ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่ว…

ข่าวกิจกรรม
0
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมผู้บริหารคณะ มหาวิทยาลั…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 19 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะฯ ประจำปี 2561

วันที่ 19 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะฯ ประจำปี 2561 อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ…