การเรียกดู:ข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ปีที่ 11 โดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน

นิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปาศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์ อาจารย…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการปัจฉิมนิเทศ รักนิรันดร์ศว. ประจำปี 2560 และโครงการบายเนียร์รักนิรันดร์สัมพันธ์ศว. ประจำปี 2560

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี โครงก…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ “เปิดประตูสู่งานยุติธรรม” หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ได้จัดโครงการ “เปิดประตูสู่งานยุติธรรม” ในวั…