เรียกดูข้อมูล: ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่
[:th]ติดต่อเรา[:]

[:th] กองบรรณาธิการจัดการวารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042-725039 โทรสาร 042-725040 Email : mayochon_t@hotmail.com[:]

ไม่มีหมวดหมู่
[:th]ประวัติความเป็นมา[:]

[:th] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตหนึ่งที่จัดตั้งขึ้น ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน และขยาย…