เรียกดูข้อมูล: ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่
ข่าวสารและกิจกรรม

        ข่าวกิจกรรม สวพ.มก.     ข่าวทั่วไป      อบรม-สัมมนา ภายใน มก.     ข่าวอบรม-สัมมนา ฝากประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ** ข่าวประชาสัมพันธ์ เงินอุดหนุนวิจัยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แ…

ไม่มีหมวดหมู่
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายวิจัย

 การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยพี่เลี้ยงในการอ่านและให้คำแนะนำข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และงานวิจัยในลักษณะต่างๆ   แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย มหา…