เรียกดูข้อมูล: ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยที่มีมนุษย์เป็นอาสาสมัครผู้รับการวิจัย ของคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความถูกต้องตามมาตรฐานงานวิจัยและหลักจริยธรรม…

ไม่มีหมวดหมู่
กระบวนการและอุปสรรคการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ภาพบรรยากาศโครงการ สรุปองค์ความรู้จากโครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ กระบวนการและอุปสรรคการขอตำแหน่งทางวิชาการ      …