0

โครงการเพิ่มศักยภาพนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์งาน เป็นภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์งานเป…

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ