วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาลัย) ในตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

0

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาลัย) ในตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ส่วนรับผิดชอบ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ได้จัดกิจกรรมวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนเพื่อการพาณิชย์ ตำบลกกปลาซิว ตำบลภูพาน
วิทยากรโดย คุณวิสุทธิ์ การค้า
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น
เพื่อเพิ่มพูลความรู้ด้านการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ของชุมชน และก่อให้เกิดรายได้ต่อไป
แชร์

Powered by moviekillers.com