โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตรอบปี 2564-2565 ณ Tampere University สาธารณรัฐฟินแลนด์

0
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตรอบปี 2564-2565 ณ Tampere University สาธารณรัฐฟินแลนด์
👉รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตรอบปี 2564-2565 ณ Tampere University สาธารณรัฐฟินแลนด์ ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้🔰🔰🔰
1) สาขาวิชาการศึกษาและวัฒนธรรม (Education and Culture)
2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Engineering and Natural Sciences)
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Information Technology and Communication Sciences)
4) สาขาวิชาการจัดการและบริหารธุรกิจ (Management and Business)
5) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences)
👉Tampere University ได้แนะนำหลักสูตรแลกเปลี่ยนจำนวน 3 ประเภท ได้แก่
1) หลักสูตรรายปี
2) ภาคฤดูใบไม้ร่วง ระยะเวลา เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2564
3) ภาคฤดูใบไม้ผลิ ระยะเวลา เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565
สนใจสมัคร ให้ติดต่อคณะต้นสังกัดเพื่อเสนอชื่อนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้โปรดแจ้งข้อมูลของนิสิตผู้สมัคร ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล รหัสนิสิต อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์
👉🔥🔥ภายในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
เพื่อจักได้ดำเนินการเสนอชื่อกับทาง Tampere University และนิสิตจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครในระบบออนไลน์ต่อไป
ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางสาวกานต์สิรี ชุณห์วัฒนะ นักวิเทศสัมพันธ์ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8683 สายภายใน 64-4177 เป็นผู้ประสานงาน
ดูรายละเอียดได้ที่ https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=23995
แชร์

Powered by moviekillers.com