คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

สร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน ด้านความเป็นผู้ประกอบการ

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
  2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้เพิ่มสมรรถนะของผู้ประกอบการและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
  3. มุ่งบริการวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้ประกอบการ ด้วยการนำความรู้ไปขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะหลัก

  1. สร้างและพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพ มีปัญญารู้ และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่ได้คุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
  3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่บูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง
  4. นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

ค่านิยม LAMS  (Liberal Arts And Management Science) ได้แก่

L  = Learning           เรียนรู้ชัด

A  = Attitude           ทัศนคติดี

M = Morality            มีจริยธรรม

S  = Skill                 ชำนาญงาน

สมรรถนะหลัก

ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

แชร์

Powered by moviekillers.com