⭐ขอแสดงความยินดีกับ⭐

อาจารย์ ดร.วรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ภาควิชาการจัดการธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ที่สำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แชร์

Powered by moviekillers.com